Viên Sỏi Trắng (Paperback)

Viên Sỏi Trắng By Le Xuan Tran Cover Image

Viên Sỏi Trắng (Paperback)

$30.00


Usually Ships in 1-5 Days


Trung T m Nghi n Cứu Việt - Mỹ h n hạnh chủ tr việc dịch thuật từ tiếng Ph p v ấn h nh di cảo "Vi n Sỏi Trắng" của b Ng -Đ nh Nhu (nhũ danh Trần Lệ Xu n), đượcviết v o những năm cuối đời của b . K m theo cuốn hồi k l một b i tiểu luận của Ng -Đ nh Lệ Quy n, Ng -Đ nh Quỳnh, v Jacqueline Willemetz với tựa đề "Việt Nam Cộng H a v D ng Họ Ng -Đ nh". Ng -Đ nh Lệ Quy n (qua đời năm 2012) v Ng - Đ nh Quỳnh l hai trong số bốn người con của ng Ng -Đ nh Nhu v b Trần Lệ Xu n, hai người c n lại - Ng -Đ nh Lệ Thủy v Ng -Đ nh Tr c - lần lượt qua đời v o năm 1967 v 2021. Jacqueline Willemetz l một người bạn của gia đ nh, c cha l bạn học với Ng -Đ nh Nhu tại Trường Quốc Gia Hiến Chương ( cole Nationale des Chartes) của Ph p.

Product Details ISBN: 9781088166154
ISBN-10: 1088166156
Publisher: Nhan Anh Publisher
Publication Date: June 2nd, 2023
Pages: 306
Language: Vietnamese